Regulamin serwisu Cmp3.eu

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego Cmp3.eu zlokalizowanego pod adresem www.Cmp3.eu.

Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik deklaruje, że zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.

1. POJĘCIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE1.1. Pojęcia

a) Regulamin - zbiór zasad regulujących warunki korzystania z portalu Cmp3.eu, zwanego dalej Serwisem oraz uprawnienia i obowiązki właściciela Serwisu, zwanego dalej Właścicielem.

b) Serwis - portal internetowy Cmp3.eu, zlokalizowany pod domenę internetową www.Cmp3.eu wraz ze wszystkimi subdomenami.

c) Właściciel - właściciel Serwisu

d) Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która dokonała rejestracji w systemie, otrzymując bezpłatny dostęp do usług i funkcjonalności oferowanych przez Serwis.

e) Profil Użytkownika - zbiór informacji o Użytkowniku. f) Konto Użytkownika - miejsce w bazie systemu, przyporządkowane Użytkownikowi podczas rejestracji, umożliwiające dostęp do funkcjonalności oraz modyfikację własnych danych.

g) Administrator - osoba posiadająca uprawnienia do modyfikacji lub usuwania treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem.

1.2. POSTANOWIENIA OGÓLNEa) Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

b) Dostęp do funkcjonalności Serwisu wymaga rejestracji i założenia konta.

c) Rejestrując się Użytkownik deklaruje akceptację każdego z punktów tego Regulaminu oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych od Właściciela Serwisu

2. PRYWATNOŚĆ UŻYTKOWNIKA2.1. Prywatność Użytkownika i ochrona jego danych osobowych jest dla Właściciela Serwisu sprawą najwyższej wagi. Administratorem danych osobowych jest serwis Cmp3.eu.Dane przechowywane są w systemie z zachowaniem obowiązujących w prawie polskim standardów i zasad bezpieczeństwa oraz wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczeń technologicznych, uniemożliwiających ingerencję w dane osób trzecich.

2.2. Adres e-mail Użytkownika podawany podczas rejestracji nie będzie nikomu udostępniony i nie jest widoczny dla innych Użytkowników, o ile na własnym profilu ustawiono nieudostępnianie własnego adresu e-mail.

3. REJESTRACJA W SYSTEMIE I DOSTĘP DO SWOICH DANYCH3.1. Warunkiem przeprowadzenia poprawnej rejestracji i założenia konta w systemie jest podanie swoich danych osobowych oraz prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.

3.2. Właściciel Serwisu zapewnia Użytkownikom dosęp do swoich danych, w szczególności do ich modyfikacji lub całkowitego usunięcia z systemu.

3.3. W przypadku chęci usunięcia konta z serwisu należy wysłać prośbę o usunięcie na e-mail [email protected] z maila podanego przy rejestracji.

4. KORZYSTANIE Z SERWISU4.1. Użytkownikiem Serwisu może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

4.2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i obowiązującym prawem, w szczególności zobowiązuje się do nie podejmowania działań bezprawnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, lub uznawanych powszechnie za nieetyczne, ponadto zobowiązuje się do nie umieszczania odnośników do stron, które mogą zawierać wyżej wymienione treści.

4.3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych innych osób, a także do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników.

4.4. Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania lub modyfikacji wypowiedzi lub Kont Użytkowników, które budzą wątpliwości lub rażąco łamią zasady niniejszego Regulaminu, lub których działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu lub Właściciela.

4.5. Zabrania się rozsyłania za pośrednictwem wewnętrznej poczty nachalnych reklam (niezamawianych, przesyłanych bez uzyskania zgody Użytkownika Serwisu na ich otrzymanie), w tym reklam usług, towarów lub serwisów internetowych oraz wszelkich informacji uznawanych jako spam. Zgłoszone przez Użytkowników naruszenie tej zasady będzie skutkowało zawieszeniem lub usunięciem konta Użytkownika.

5. USŁUGI I FUNKCJONALNOŚĆ5.1. Dostęp do wszystkich podstawowych usług i funkcjonalności serwisu jest bezpłatne.

6. PRAWA AUTORSKIE

6.1. Wszystkie utwory zawarte w serwisie www.Cmp3.eu prezentowane są wyłącznie w celach promocyjnych na prośbę ich autorów.

6.2. Treści publikowane przez Użytkowników chronione są prawem autorskim należącym do autorów materiałów.

6.3. Użytkownik zakładając konto w serwisie, umieszczając swój wizerunek i publikując wszelkiego rodzaju materiały o charakterze autorskim, zgadza się na upublicznienie tychże informacji, wykorzystywanie ich do celów osobistych przez innych Użytkowników, a także magazynowanie tych informacji przez Cmp3.eu.

6.4 Użytkownik może korzystać z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi publikowanych przez Użytkowników w zakresie własnego użytku. Wykorzystywanie tych informacji w innym zakresie jest możliwe wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ7.1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów publikowanych przez Użytkowników.

7.2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość stron, do których odsyłają jego Użytkownicy i jednocześnie daje pełną gwarancję na bezpieczne korzystanie z własnych zasobów.

7.3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich, a także za nieuprawnione użycie tekstu przez inne osoby lub rozpowszechnienie tekstu bez zgody autora.

7.4. Serwis Cmp3.eu nie udziela gwarancji na to, ze serwis będzie działać prawidłowo i bez przerw technicznych, do których zastrzega sobie prawo. Tym samym nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakich może doznać Użytkownik wskutek tych przerw, awarii lub błędów.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE8.1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, a ich wprowadzenie nastąpi poprzez aktualizację dokumentu. O istotnych zmianach w regulaminie Właściciel zobowiązuje się każdorazowo powiadomią Użytkowników na łamach Serwisu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.2. Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi dotyczące Regulaminu, a także funkcjonowania Serwisu Cmp3.eu należy kierować pod adres e-mail: [email protected]Regulamin pobierania plików

Strona Cmp3.eu udostępnia utwory o obniżonej jakości dźwiękowej w celu popularyzacji ich autorów oraz zachęcenia użytkowników do zakupu oryginalnego nośnika CD z muzyka prezentowanych wykonawców co jest zgodne z ustawa o prawie autorskim z dnia 1 sierpnia 2000 roku.

Wszystkie utwory, które zawarte są na tej stronie stanowią integralna część tego serwisu i prezentowane są wyłącznie w celach promocyjnych dla szeroko pojętego powszechnego dobra społecznego. Mają one zachęcić Was do zakupienia całego albumu danego artysty. Pliki tutaj umieszczane są tylko i wyłącznie przeznaczone do użytku osobistego autorów serwisu. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych jest niezgodne z polskim prawem. Autorzy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie naszych zasobów. Wchodząc tutaj podporządkowujesz się wyżej wymienionym zasadom i będziesz starać się ich przestrzegać. Pamiętaj, ściągasz na własna odpowiedzialność. MP3 skasuj po upływie 24 h!

Dziękujemy wszystkim za przestrzeganie wyżej wymienionych zasad. Strona istnieje tylko i wyłącznie dla promocji młodych talentów jak i zapoznaniem się ze słowem Muzyka Klubowa. Nie czerpiemy z tego żadnych korzyści! Dziękujemy wszystkim artystom którzy wysyłają nam swoje utwory aby je promować. Pozdrawiamy.